Match Day 1

Chapungu FC v Bulawayo Chiefs FC

Black Rhinos FC v Highlanders

FC Caps United FC v Manica Diamonds FC

Triangle United FC v Ngezi Platinum Stars FC

Mushowani Stars FC v Dynamos FC

Hwange FC v Yadah FC

Chicken Inn FC v ZPC Kariba FC

Herentals FC v Tel One FC

Harare City FC v FC Platinum

Match Day 2

FC Platinum v Triangle United FC

Bulawayo Chiefs FC v Tel One FC

ZPC Kariba FC v Herentals FC

Yadah FC v Chicken Inn FC

Dynamos FC v Hwange FC

Ngezi Platinum Stars FC v Mushowani Stars FC

Manica Diamonds FC v Harare City FC

Highlanders FC v Caps United FC

Chapungu FC v Black Rhinos FC

Match Day 3

Caps United FC v Chapungu FC

Black Rhinos FC v Bulawayo Chiefs FC

Harare City FC v Highlanders FC

Triangle United FC v Manica Diamonds FC

Mushowani Stars FC v FC Platinum

Hwange FC v Ngezi Platinum Stars FC

Chicken Inn FC v Dynamos FC

Herentals FC v Yadah FC

Tel One FC v ZPC Kariba FC

Match Day 4

Bulawayo Chiefs FC v ZPC Kariba FC

Yadah FC v Tel One FC

Dynamos FC v Herentals FC

Ngezi Platinum FC v Chicken Inn FC

FC Platinum Stars v Hwange FC

Manica Diamonds FC v Mushowani Stars FC

Highlanders FC v Triangle United FC

Chapungu FC v Harare City FC

Black Rhinos FC v Caps United FC

Match Day 5

Harare City FC v Black Rhinos FC

Caps United FC v Bulawayo Chiefs FC

Triangle United FC v Chapungu FC

Mushowani Stars FC v Highlanders FC

Hwange FC v Manica Diamonds FC

Chicken Inn FC v FC Platinum

Herentals FC v Ngezi Platinum Stars FC

Tel One FC v Dynamos FC

ZPC Kariba FC v Yadah FC

Match Day 6

Dynamos FC v ZPC Kariba FC

Bulawayo Chiefs FC v Yadah FC

Ngezi Platinum Stars FC v Tel One FC

FC Platinum v Herentals FC

Manica Diamonds FC v Chicken Inn FC

Highlanders FC v Hwange FC

Chapungu FC v Mushowani Stars FC

Black Rhinos FC v Triangle United FC

Caps United FC v Harare City FC

Match Day 7

Triangle United FC v Caps United FC

Harare City FC v Bulawayo Chiefs FC

Mushowani Stars FC v Black Rhinos FC

Hwange FC v Chapungu FC

Chicken Inn FC v Highlanders FC

Herentals FC v Manica Diamonds FC

Tel One FC v FC Platinum

ZPC Kariba FC v Ngezi Platinum Stars FC

Yadah FC v Dynamos FC

Match Day 8

Bulawayo Chiefs FC v Dynamos FC

Ngezi Platinum Stars FC v Yadah FC

FC Platinum v ZPC Kariba FC

Manica Diamonds FC v Tel One FC

Highlanders FC v Herentals FC

Chapungu FC v Chicken Inn FC

Black Rhinos FC v Hwange FC

Caps United FC v Mushowani Stars FC

Harare City FC v Triangle United FC

Match Day 9

Triangle United FC v Bulawayo Chiefs FC

Mushowani Stars FC v Harare City FC

Hwange FC v Caps United FC

Chicken Inn v Black Rhinos FC

Herentals FC v Chapungu FC

Tel One FC v Highlanders FC

ZPC Kariba FC v Manica Diamonds FC

Yadah FC v FC Platinum

Dynamos FC v Ngezi Platinum Stars FC

Match Day 10

FC Platinum v Dynamos FC

Bulawayo Chiefs FC v Ngezi Platinum Stars FC

Manica Diamonds FC v Yadah FC

Highlanders FC v ZPC Kariba FC

Caps United FC v Chicken Inn FC

Chapungu FC v Tel One FC

Black Rhinos FC v Herentals FC

Harare City FC v Hwange FC

Triangle United FC v Mushowani Stars FC

Match Day 11

Hwange FC v Triangle United FC

Mushowani Stars FC v Bulawayo Chiefs FC

Chicken Inn FC v Harare City FC

Herentals FC v Caps United FC

Tel One FC v Black Rhinos FC

ZPC Kariba FC v Chapungu FC

Yadah FC v Highlanders FC

Dynamos FC v Manica Diamonds FC

Ngezi Platinum Stars FC v FC Platinum

Match Day 12

Manica Diamonds FC v Ngezi Platinum Stars FC

Bulawayo Chiefs FC v FC Platinum

Highlanders FC v Dynamos FC

Chapungu FC v Yadah FC

Black Rhinos FC v ZPC Kariba FC

Caps United FC v Tel One FC

Harare City FC v Herentals FC

Triangle United FC v Chicken Inn FC

Mushowani Stars FC v Hwange FC

Match Day 13

Hwange FC v Bulawayo Chiefs FC

Chicken Inn FC v Mushowani Stars FC

Herentals FC v Triangle United FC

Tel One FC v Harare City FC

ZPC Kariba FC v Caps United FC

Yadah FC v Black Rhinos FC

Dynamos FC v Chapungu FC

Ngezi Platinum Stars FC v Highlanders FC

FC Platinum v Manica Diamonds FC

Match Day 14

Bulawayo Chiefs FC v Manica Diamonds FC

Highlanders FC v FC Platinum

Chapungu FC v Ngezi Platinum Stars FC

Black Rhinos FC v Dynamos FC

Caps United FC v Yadah FC

Harare City FC v ZPC Kariba FC

Triangle United FC v Tel One FC

Mushowani Stars FC v Herentals FC

Hwange FC v Chicken Inn FC

Match Day 15

Chicken Inn FC v Bulawayo Chiefs FC

Herentals FC v Hwange FC

Tel One FC v Mushowani Stars FC

ZPC Kariba FC v Triangle United FC

Yadah FC v Harare City FC

Dynamos FC v Caps United FC

Ngezi Platinum Stars FC v Black Rhinos FC

FC Platinum v Chapungu FC

Manica Diamonds FC v Highlanders FC

Match Day 16

Bulawayo Chiefs FC v Highlanders FC

Chapungu FC v Manica Diamonds FC

Black Rhinos FC v FC Platinum

Caps United FC v Ngezi Platinum Stars FC

Harare City FC v Dynamos FC

Triangle United FC v Yadah FC

Mushowani Stars FC v ZPC Kariba FC

Hwange FC v Tel One FC

Chicken Inn FC v Herentals FC

Match Day 17

Herentals FC v Bulawayo Chiefs FC

Tel One FC v Chicken Inn FC

ZPC Kariba FC v Hwange FC

Yadah FC v Mushowani Stars FC

Dynamos FC v Triangle United FC

Ngezi Platinum Stars FC v Harare City FC

FC Platinum v Caps United FC

Manica Diamonds FC v Black Rhinos FC

Highlanders FC v Chapungu FC

Match Day 18

Bulawayo Chiefs FC v Chapungu FC

Highlanders FC v Black Rhinos FC

Manica Diamonds FC v Caps United FC

FC Platinum v Harare City FC

Ngezi Platinum Stars FC v Triangle United FC

Dynamos FC v Mushowani Stars FC

Yadah FC v Hwange FC

ZPC Kariba FC v Chicken Inn FC

Tel One FC v Herentals FC

Match Day 19

Tel One FC v Bulawayo Chiefs FC

Herentals FC v ZPC Kariba FC

Chicken Inn FC v Yadah FC

Hwange FC v Dynamos FC

Mushowani Stars FC v Ngezi Platinum Stars FC

Triangle United FC v FC Platinum

Harare City FC v Manica Diamonds FC

Caps United FC v Highlanders FC

Black Rhinos FC v Chapungu FC

Match Day 20

Bulawayo Chiefs FC v Black Rhinos FC

Chapungu FC v Caps United FC

Highlanders FC v Harare City FC

Manica Diamonds FC v Triangle United FC

FC Platinum v Mushowani Stars FC

Ngezi Platinum Stars FC v Hwange FC

Dynamos FC v Chicken Inn FC

Yadah FC v Herentals FC

ZPC Kariba FC v Tel One FC

Match Day 21

ZPC Kariba FC v Bulawayo Chiefs FC

Tel One FC v Yadah FC

Herentals FC v Dynamos FC

Chicken Inn FC v Ngezi Platinum Stars FC

Hwange FC v FC Platinum

Mushowanai Stars FC v Manica Diamonds FC

Triangle United FC v Highlanders FC

Harare City v Chapungu FC

Caps United FC v Black Rhinos FC

Match Day 22

Bulawayo Chiefs FC v Caps United FC

Black Rhinos FC v Harare City FC

Chapungu FC v Triangle United FC

Highlanders FC v Mushowani Stars FC

Manica Diamonds FC v Hwange FC

FC Platinum v Chicken Inn FC

Ngezi Platinum Stars v Herentals FC

Dynamos FC v Tel One FC

Yadah FC v ZPC Kariba FC

Match Day 23

ZPC Kariba FC v Dynamos FC

Yadah FC v Bulawayo Chiefs FC

Tel One FC v Ngezi Platinum Stars FC

Herentals FC v FC Platinum

Chicken Inn FC v Manica Diamonds FC

Hwange FC v Highlanders FC

Mushowani Stars FC v Chapungu FC

Triangle United FC v Black Rhinos FC

Harare City FC v Caps United FC

Match Day 24

Caps United FC v Triangle United FC

Bulawayo Chiefs FC v Harare City FC

Black Rhinos FC v Mushowani Stars FC

Chapungu FC v Hwange FC

Highlanders FC v Chicken Inn FC

Manica Diamonds FC v Herentals FC

FC Platinum v Tel One FC

Ngezi Platinum Stars FC v ZPC Kariba FC

Dynamos FC v Yadah FC

Match Day 25

Yadah FC v Ngezi Platinum Stars FC

Dynamos FC v Bulawayo Chiefs FC

ZPC Kariba FC v FC Platinum

Tel One FC v Manica Diamonds FC

Herentals FC v Highlanders FC

Chicken Inn FC v Chapungu FC

Hwange FC v Black Rhinos FC

Mushowani Stars FC v Caps United FC

Triangle United FC v Harare City FC

Match Day 26

Harare City FC v Mushowani Stars FC

Bulawayo Chiefs FC v Triangle United FC

Caps United FC v Hwange FC

Black Rhinos FC v Chicken Inn FC

Chapungu FCv Herentals FC

Highlanders FC v Tel One FC

Manica Diamonds FC v ZPC Kariba FC

FC Platinum v Yadah FC

Ngezi Platinum Stars FC v Dynamos FC

Match Day 27

Ngezi Platinum Stars FC v Bulawayo Chiefs FC

Dynamos FC v FC Platinum

Yadah FC v Manica Diamonds FC

ZPC Kariba FC v Highlanders FC

Tel One FC v Chapungu FC

Herentals FC v Black Rhinos FC

Chicken Inn FC Caps United FC

Hwange FC v Harare City FC

Mushowani Stars FC v Triangle United FC

Match Day 28

Bulawayo Chiefs FC v Mushowani Stars FC

Triangle United FC v Hwange FC

Harare City FC v Chicken Inn FC

Caps United FC v Herentals FC

Black Rhinos FC v Tel One FC

Chapungu FC v ZPC Kariba FC

Highlanders FC v Yadah FC

Manica Diamonds FC v Dynamos FC

FC Platinum v Ngezi Platinum Stars FC

Match Day 29

Ngezi Platinum Stars FC v Manica Diamonds FC

FC Platinum v Bulawayo Chiefs FC

Dynamos FC v Highlanders FC

Yadah FC v Chapungu FC

ZPC Kariba FC v Black Rhinos FC

Tel One FC v Caps United FC

Herentals FC v Harare City FC

Chicken Inn FC v Triangle United FC

Hwange FC v Mushowani Stars FC

Match Day 30

Bulawayo Chiefs FC v Hwange FC

Mushowani Stars FC v Chicken Inn FC

Triangle United FC v Herentals FC

Harare City FC v Tel One FC

Caps United FC v ZPC Kariba FC

Black Rhinos FC v Yadah FC

Chapungu FC v Dynamos FC

Highlanders FC v Ngezi Platinum Stars FC

Manica Diamonds FC v FC Platinum

Match Day 31

Manica Diamonds FC v Bulawayo Chiefs FC

FC Platinum v Highlanders FC

Ngezi Platinum Stars FC v Chapungu FC

Dynamos FC v Black Rhinos FC

Yadah FC v Caps United FC

ZPC Kariba FC v Harare City FC

Tel One FC v Triangle United FC

Herentals FC v Mushowani Stars FC

Chicken Inn v Hwange FC

Match Day 32

Highlanders FC v Manica Diamonds FC

Chapungu FC v FC Platinum

Black Rhinos FC v Ngezi Platinum Stars FC

Caps United FC v Dynamos FC

Harare City FC v Yadah FC

Triangle United FC v ZPC Kariba FC

Mushowani Stars FC v Tel One FC

Hwange FC v Herentals FC

Bulawayo Chiefs FC v Chicken Inn FC

Match Day 33

Highlanders FC v Bulawayo Chiefs FC

Manica Diamonds FC v Chapungu FC

FC Platinum Stars v Black Rhinos FC

Ngezi Platinum FC v Caps United FC

Dynamos FC v Harare City FC

Yadah FC v Triangle United FC

ZPC Kariba FC v Mushowani Stars FC

Tel One FC v Hwange FC

Herentals FC v Chicken Inn FC

Match Day 34

Bulawayo Chiefs FC v Herentals FC

Chicken Inn FC v Tel One FC

Hwange FC v ZPC Kariba FC

Mushowani Stars FC v Yadah FC

Triangle United FC v Dynamos FC

Harare City FC v Ngezi Platinum Stars FC

Caps United FC v FC Platinum

Black Rhinos FC v Manica Diamonds FC

Chapungu FC v Highlanders FC